School voor Universele Integratie

De monnikken van vandaag

Zij dragen geen pij, zijn van geen
enkele orde lid, maar zij leven
in de overgave aan het Leven.

Hun schreden zijn gebed,
hun daden fluisteringen
van de geest die het heelal in stand houdt.

Door hun blik ziet God
voor het eerst Zijn wereld
op nog ongekende wijze,
en door hun mond weerkaatsen
engelen de echo's van hun zangen.

Midden in de wereld leven zij,
getuigenissen van een eeuwig nu.
Midden in het leven,
opwaarts tot de sterren, toenemend in
nederigheid zoals alle grote vorsten:
de monniken van vandaag.

(anoniem)

Met bijna een halve eeuw ervaring in emotioneel en spiritueel groepswerk heeft Vasu zijn gedachten, intuïtie en empathie gebundeld, van waaruit zij een rijk pakket aan zowel vrouwelijke als mannelijke benaderingen willen overdragen aan diegenen, die zich willen ontwikkelen in het beter omzetten van intenties en spirituele inzichten in het dagelijks handelen.

Daarom willen wij deze scholingsweg gaan met mensen die zich een jaar willen verbinden in deelname aan bijeenkomsten en het geleerde willen toepassen in hun dagelijks leven.

We hebben daarmee de moderne monnik voor ogen, los van geloof, gehoord of gelezen hebben, maar met bewustzijn dat gebaseerd is op helderheid en zuiver waarnemen. Daarmee in overeenstemming is zijn handelen.

Deze weg te gaan is een uitdaging, geen beproeving.

Op deze weg zul je jezelf verbonden gaan weten en voelen met een groter geheel en daarin verdieping vinden.

De School voor Universele Integratie staat open voor alle geloofsovertuigingen, haalt de parels uit ieder systeem en laat ervaringsgewijs zien dat die dezelfde samenstelling, dezelfde universele basis hebben.

Daardoor is de School niet een filosofie maar een leefwijze. De plek waar mensen hun leven en levensverhaal kunnen ontdekken en kunnen ervaren dat ze zelf de samensteller zijn, de schepper van hun eigen werkelijkheid. Dat die werkelijkheid verbonden is met kosmische wetten en dat de vrijheid van leven en handelen die daaruit voortvloeit openingen creëert naar die andere Werkelijkheid... We werken aan/met zelfreflectie, inspiratie, intuïtie, aandacht, alertheid, scheppingskracht en compassie.

Voor wie:

Iedereen die openstaat om een verbinding aan te gaan op harts- en zielsniveau is welkom. Innerlijk onderzoek, vrijheid van de ziel en leven vanuit liefde-energie zijn heel belangrijke drijfveren. Vanuit dit persoonlijke levensproces kunnen in het basisjaar bekwaamheden worden ontwikkeld of ondersteund voor o.a. beroepen waarin hulpverlening, levensbeschouwing en zingeving een duidelijke plaats innemen. Na het basisjaar bestaat er de mogelijkheid voor 2 verdiepingsjaren. Iedere deelnemer heeft een gesprek vooraf, om verwachtingen en teleurstellingen te onderzoeken. Met nadruk zeggen we dat dit scholingsjaar niet bedoeld is als PERSOONLIJK emotioneel groeiproces of als therapiejaar. Deelnemers zijn de therapie voorbij, wat niet wegneemt dat het scholingsjaar zeker zal doorwerken op 4 niveaus: het emotionele, het mentale, het somatische en het spirituele.

De bijeenkomsten zijn op 8 zaterdagen.
Plaats: Shanti Niket, Spiritueel Centrum, Groningen, en 2 weekends op een sfeervolle plek.
Een weekend aan het begin, als oriëntatie op dat wat is en zal zijn. Een afsluitweekend met eigen presentaties en een initiatie.

Startweekend

Plaats: Nivonhuis in Noordlaren: thema: “wie ben ik”

Zeterdagen:

 1. Thema: LEVENSLESSEN, VAN LEVENSLES TOT LEVENSTAAK:
  Gebeurtenissen in je dagelijks leven die je overkomen of die je zelf in de hand hebt kunnen je duidelijk maken dat je voortdurend kansen hebt om keuzes te maken. Door meer alertheid in het hier en nu leer je wissels omzetten en nieuwe kansen voor jezelf creëren. Je ziet het verband en de levenslijnen die je gaandeweg gaat herkennen.
 2. Thema: VERTROUWEN:
  zelfvertrouwen, vertrouwen in de ander, vertrouwen in het grote geheel. Vertrouwen is de basis voor overgave en verbinding. Vertrouwen in dat wat gebeurt in je persoonlijk leven en in de wereld om je heen een proces is dat je leert te accepteren en aanvaarden.
 3. Thema: LIEFDEVOL GEWAARZIJN:
  Een dag van oefenen in bewust waarnemen van lichaam, lichaamsgewaarwordingen, lichaamsprocessen, zintuigen, gedachten en hun engergieverloop, emoties en de wegen die ze afleggen, momenten van stilte en leegte... Daardoor wordt die uiterst subtiele grenssituatie duidelijk waarin je constant balanceert tussen heldere waarneming en meedrijven of identificeren met lichaams-, mentale- of hartsbewegingen. Door inzicht in momenten van afleiding en verlies van aandacht, wordt de weg naar de diepte van je eigen innerlijk vrijgegeven en neemt de helderheid toe.
 4. Thema: TRANSFORMATIE VAN INNERLIJKE TEGENSTELLINGEN:
  De mens is geneigd om alles te benoemen maar door die benoeming creëer je dualiteit. Toch zijn er slechts schijnbare tegenstellingen want het zijn gevolgen van dezelfde energie. Licht en donker roepen elkaar in het leven, de ene bestaat bij gratie van de ander. Door bewustzijn en zelfonderzoek kun je tegenstellingen als aanvullingen gaan zien.
 5. Thema: NATUURLIJKHEID:
  De natuur laat hierin volop zien wat daarmee bedoeld wordt: natuurlijkheid, het toelaten van de seizoenen in je leven en het loslaten van wat doorleefd is. Een leven leiden in verbondenheid met je eigen natuur en de natuur buiten jezelf. Op deze dag zullen we in de natuur zijn, dus breng warme kleding mee.
 6. Thema: MEDITATIE:
  Er zijn veel vormen van meditatie, voor meditatie hoef je niet persé stil te zitten. Deze dag staat in het teken van actieve en receptieve meditatievormen die je stimuleren om ook in je eentje iedere dag tijd vrij te maken voor de vorm die op dit moment een meerwaarde geeft aan de kwaliteit van je bestaan.
 7. Thema: HEELHEID/VERBINDING:
  Tijdens de geboorte worden we individu en ontstaat het verlangen om onszelf opnieuw te verbinden met het ideale buiten onszelf. We kunnen dat zoeken in een partner, in God of religie en in allerlei verslavingen, tot het moment waarop we gaan beseffen dat dat wat we zoeken al in onszelf aanwezig was. Pas dan kunnen we ons écht verbinden met de ander, in vrijheid.

  Al-één en één-zaam krijgen dan een andere betekenis.
 8. Thema: MEDEDOGEN/LIEFDE:
  Is het mogelijk om geheel onbaatzuchtig te zijn? Om onvoorwaardelijk lief te hebben? Is het mogelijk om te blijven openstaan voor de ander zonder iets terug te verwachten? Het herkennen van en in elkaar kan je op een Hoger Plan brengen waardoor je wordt uitgetild boven de behoeften van het ego.

Afsluitend weekend.

Plaats: Op een inspirerende plek, wordt nog bekend gemaakt.

Eigen presentatie.

Deze bestaat uit een scriptie of een creatief ludiek verslag van hetgeen je bent tegengekomen en wat je daarin aanspreekt.

Inwijding.

Door een ritueel of ceremonie wordt je ingewijd in een oud mysterie, volgens een oude traditie.

Certificaat van deelname.